Algemene voorwaarden

 

VvE Opleidingen

VvE Opleidingen is een handelsnaam van Stichting VvE Belang te Oosterhout. Waar in deze voorwaarden VvE Opleidingen staat, wordt tevens de Stichting VvE Belang bedoeld.

Voorwaarden

Door inschrijving geeft de opdrachtgever of cursist te kennen deze voorwaarden te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen VvE Opleidingen en de cursist c.q. opdrachtgever.tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Inschrijven

U kunt zich voor een cursus opgeven door middel van het cursus inschrijfformulier op de website of telefonisch. Aanmelding vindt plaats in volgorde van binnenkomst. Uw inschrijving is bindend. Voor een aantal opleidingen zal aan de hand van het aantal inschrijving worden bepaald of de cursus doorgang kan vinden.
Zo spoedig mogelijk na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging. U wordt verzocht uw betaling pas na ontvangst van de factuur over te maken.

Annuleren
 

Tussentijds annuleren bij meerdaagse opleidingen is niet mogelijk.

Annulering kan alleen schriftelijk met ontvangstbewijs. Bij schriftelijke annulering binnen 6 weken voor aanvang van de cursus zal 50% van het totale cursusbedrag aan u in rekening worden gebracht. Bij schriftelijke annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus zal aan u het totale cursusbedrag in rekening worden gebracht. Bij verhindering is het mogelijk een vervanger deel te laten nemen. U dient dat eveneens tijdig schriftelijk mede te delen

VvE Opleidingen behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling en het programma te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen.

Prijzen

Alle prijzen op de website zijn bindend. Voor leden van VvE Belang gelden meestal kortingen. Prijswijzigingen als gevolg van gewijzigde inkoopprijzen worden voorbehouden. Alle gefactureerde bedragen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald. Voor aanvang van de opleiding dient het bedrag te zijn overgemaakt. VvE Opleidingen is bij niet betalen gerechtigd de toegang tot de opleiding te weigeren.

Intellectuele eigendom

VvE Opleidingen behoudt zich alle rechten voor intellectuele en industriële eigendommen met betrekking tot de door haar verstrekte leermiddelen. De deelnemer is niet gerechtigd opleidingsmateriaal, waarop rechten als hiervoor bedoeld aan VvE Opleidingen  toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.